Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3920 59 90 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów akrylowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. wyrobów z poli(metakrylanu metylu), wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918, i kopolimeru estrów akrylowego i metakrylowego, w postaci folii o grubości <= 150 mikrometrów)

Kod CN 3920 59 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Obejmuje m.in. kod 3920 59 90. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług jest to natomiast system klasyfikacji wyrobów i usług określnych. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Sprawdź inne kody CN